Vad är demokrati?

Filip Helander

Uppdaterat:

Politik

I ett demokratiskt land har du rätt att tycka och tro på vad du vill och du har dessutom rätt att uttrycka dina åsikter i både skrift och i bildkonst. Demokrati betyder folkstyre och det är en grundtanke att alla människor har samma rättigheter och lika värde.

Vi har dessutom sedan 1300-talet haft skrivna lagar i Sverige, medan regeringsformen från 1809 har haft störst betydelse för den svenska demokratins utveckling. Det var nämligen det året som makten delades upp mellan kungen, regeringen och riksdagen.

Sverige har grundlagar som reglerar hur styret blir valt och hur vi ska skydda vår viktiga demokrati. Förutom att vi har grundlagsskyddad rätt att uttrycka våra åsikter har vi också rätt att trycka nyheter om landets styre och att delta i demonstrationer. Vi har dessutom religionsfrihet, vilket innebär att vi får ha den tro vi vill och en oinskränkt rätt att utöva den.

Vad är demokrati?
Vad är egentligen demokrati? Finns de olika former och är det alltid positivt?

Demokratins villkor

För att ett land ska kunna kallas demokratiskt behöver en del villkor uppfyllas. Bland annat:

 • Ett demokratiskt land behöver fria, regelbundna och rättvisa val. Alla myndiga svenska medborgare har rösträtt i riksdagsvalet. Sverige har riksdagsval var fjärde år.
 • När vi röstar måste det finnas olika partier att rösta på. I Sverige har vi åtta partier i riksdagen vilka är framröstade av folket. För att ett parti ska få en plats i riksdagen behöver de komma över den så kallade fyraprocentsspärren.
 • Alla ska stå lika inför lagen, rik som fattig. Domstolarna är skyldiga att döma efter gällande lagar och inget annat. Domstolarna ska vara självständiga från de politiska makthavarna.
 • I ett demokratiskt land som Sverige respekterar ledarna de mänskliga rättigheterna. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller åsikter. I Sverige är fysisk bestraffning och dödsstraff är förbjudet.
 • Myndigheter har en skyldighet att arbeta rättssäkert och effektivt. De behöver kunna genomföra de beslut som de folkvalda har tagit. Maktmissbruk och korruption får inte heller förekomma.

Länder med demokratiskt styre

Länder som inte styrs genom en direkt monarki eller diktatur, är vad vi kallar demokratiska länder. Det finns flera olika typer av demokratiskt styre, där några exempel är Sverige, Schweiz, Tyskland, Island, Danmark och Norge.

Dessvärre finns det länder i världen som kallar sig demokratiska, utan att vara det. Till exempel Demokratiska Folkrepubliken Kina.

Olika typer av demokrati

Motsatsen till demokrati är diktatur och i en diktatur blir landet styrt av staten eller av militär, vilka inte är folkvalda. I ett demokratiskt land har folket en rättighet och skyldighet ta del av det politiska livet.

Det finns främst två olika typer av demokratiskt styre. Dels finns det direkt demokratiskt styre, där folket väljer en ledare som styr landet och sedan finns ett representativt styre där folket väljer ledamöter som ska sitta i ett lagstiftande parlament.

Vad är direkt demokrati?

Schweiz är ett exempel på ett land som använder sig av direkt demokrati i alla frågor som rör beslut i landet. En direktdemokrati har heller inga mandatperioder och folket kan hela tiden välja att stötta eller inte stötta ett förslag eller en politiker i varje fråga som rör landet.

I Schweiz sköter invånarna dessa val via datorn i hemmet, medan Sverige har folkomröstningar i allvarligare frågor. Skillnaden mellan den direkta demokratin i Schweiz i det här fallet och Sverige, är främst att i Sverige är folkomröstningarna endast vägledande och fungerar mer som en opinionsmätning och folket har ingen beslutande makt.

Vad är representativ demokrati?

En representativ demokrati utmärker sig bland annat genom att folket röstar fram olika partier och personer. De personerna ska sedan sitta med i ett parlament och föra folkets talan, det sker sedan representativa omröstningar i parlamentet för att komma fram till ett beslut.

Länder med ett representativt demokratiskt styre är den kanske vanligaste formen och det vi främst förknippar med ett demokratiskt styre. Exempel på länder med ett representativt demokratiskt styre är Sverige, Norge, Tyskland, och Danmark.

USA har både en demokratiskt vald president, som också är statschef med makt att fatta exekutiva beslut utan ett godkännande, samtidigt som de har en senat och kongress som är de lagstiftande och styrande organen. Flertalet andra demokratiska republiker har också ett parlamentariskt styre.

Nackdelar med demokratiskt styre

Om ett demokratiskt styre enbart är positivt är däremot något många funderar över. Självklart är demokrati något positivt, men tyvärr inte självklart för många i världen.

Men trots alla positiva saker som kommer med demokratiska processer, går det ändå att hitta flera nackdelar, speciellt när demokratin inte blir genomförd på rätt sätt:

 • Många medborgare i ett land tar sig inte alltid tid att sätta sig in i vad de olika partierna står för. Det betyder att ett parti som inte står för folkets åsikter och värdegrund kan ta makten.
 • Dessvärre väljer många att inte använda sin värdefulla rösträtt som våra förfäder har kämpat så hårt för bör vara något vi är måna om. När en betydande del av befolkningen inte röstar behöver inte utfallet spegla folkets vilja.
 • Ibland tar beslut väldigt lång tid, eftersom vissa frågor kräver omröstningar. Är det ett beslut som är angeläget kan det skapa en del problem.

Demokrati kräver en del

För att vi ska kunna kalla oss för ett demokratiskt land finns det vissa grunder att följa:

 • För att det ska var en demokrati krävs det att landet har fria och rättvisa val. Alla i Sverige som har fyllt 18 år och är svenska medborgare har rätt att rösta i riksdagsvalet. I Sverige har vi val vart fjärde år.
 • När vi röstar måste det finnas olika partier att rösta på så att vi kan göra ett val. I Sverige har vi åtta partier i riksdagen som alla är framröstade av folket. För att ett parti ska få en plats i riksdagen krävs det minst 4 % av rösterna.
 • Inför lagen är vi alla lika. Domstolarna är skyldiga att döma efter Sveriges lagar och lagarna ska gälla alla. Domstolarna är självständiga i förhållande till de politiska makthavarna.
 • I ett demokratiskt land som Sverige har vi respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla behandlas lika oavsett kön, läggning, etnicitet och andra personliga egenskaper. Dödsstraff är förbjudet i Sverige och så även kroppslig bestraffning.
 • Myndigheterna har en skyldighet att arbeta rättssäkert och effektivt. De måste kunna genomföra de beslut som de folkvalda har tagit och maktmissbruk och korruption får inte förekomma.

Nackdelar med demokrati

Vad är demokrati? Och är den bara positiv är en del frågor som många funderar över. Självklart är demokrati något väldigt positivt och tyvärr inte något som är självklart runt om i världen.

Men trots att det är så positivt kan man ändå hitta några nackdelar, speciellt om den inte används rätt:

 • Många medborgare i ett land tar sig inte alltid tid att sätta sig in i vad de olika partierna står för. Det gör att det kan vara ett parti som inte står för folkets åsikter och värdegrund som tar makten.
 • Tyvärr väljer många att inte använda sin värdefulla rösträtt. Den rösträtten som våra förfäder har kämpat så hårt för bör vara något vi är måna om. Om det blir ett lågt deltagande så behöver inte utfallet spegla folkets vilja.
 • Ibland tar beslut väldigt lång tid eftersom man måste ha val om vissa frågor. Är det ett beslut som är angeläget kan det skapa en del problem.

Dela gärna