Olika intervjutekniker

Filip Helander

Uppdaterat:

Intervjuer

Det finns ett antal olika intervjutekniker som kan användas för att samla in information från de intervjuade. Några av de mest populära och vanligaste teknikerna är strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer och gruppintervjuer.

Strukturerade intervjuer

Strukturerade intervjuer är sådana där intervjuaren ställer frågor som är förutbestämda och särskilt utformade för att få fram vissa typer av information från den intervjuade. Denna typ av intervju används ofta i situationer där det är viktigt att få specifik och detaljerad information från den intervjuade, t.ex. i forskningsstudier eller vid anställning av nya medarbetare.

Ostrukturerade intervjuer

Ostrukturerade intervjuer är å andra sidan mycket mindre formella än strukturerade intervjuer och tillåter mer flexibilitet och spontanitet från intervjuarens sida. Denna typ av intervju används ofta i situationer där intervjuaren försöker få en allmän uppfattning om den intervjuades tankar och åsikter om ett visst ämne.

olika intervjutekniker
Lär dig mer om intervjutekniker med oss på Intervju.se!

Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer ligger någonstans mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer när det gäller formalia. I denna typ av intervju har intervjuaren en allmän uppfattning om vilka ämnen han eller hon vill ta upp, men låter den intervjuade i viss mån styra samtalet. Denna typ av intervju används ofta när intervjuaren försöker få en mer personlig eller djupgående bild av den intervjuades tankar och erfarenheter.

Gruppintervjuer

Gruppintervjuer är sådana där intervjuaren talar med en grupp människor vid ett och samma tillfälle. Denna typ av intervju används ofta i situationer där intervjuaren försöker samla in information från ett stort antal personer på kort tid. Den kan också vara användbar för att observera hur människor interagerar med varandra och för att få en uppfattning om gruppdynamiken.

För och nackdelar med teknikerna

Olika intervjutekniker har olika för- och nackdelar, och det finns inget ”bästa” sätt att genomföra en intervju. Det bästa tillvägagångssättet beror på intervjuns specifika syfte och mål samt vilken typ av information som efterfrågas.

Strukturerade intervjuer:

Anses ofta vara mer tillförlitliga och giltiga än ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer, eftersom de möjliggör en mer standardiserad datainsamling. De kan dock också ses som mindre flexibla och mindre lämpade för att få fram djupgående eller personlig information från de intervjuade.

Ostrukturerade intervjuer:

Anses ofta vara mer flexibla och mer lämpade för att få djupgående information än strukturerade intervjuer. De kan dock också ses som mindre tillförlitliga och giltiga, eftersom intervjuaren har större frihet att ställa frågor som inte är direkt relaterade till forskningsmålen.

Semistrukturerade intervjuer:

Kan ses som en kompromiss mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer och erbjuder några av fördelarna med båda tillvägagångssätten. De kan dock också vara svåra att hantera, eftersom det kan vara svårt att hålla intervjun på rätt spår om intervjuaren inte har en tydlig plan för samtalet.

Gruppintervjuer:

Kan vara ett effektivt sätt att samla in uppgifter från ett stort antal personer på kort tid. De kan dock också vara svåra att hantera och kontrollera,och det kan vara svårt att se till att alla medlemmar i gruppen får möjlighet att komma till tals.

Att välja den bästa intervjutekniken

Vilken intervjuteknik som är bäst att använda beror på intervjuns specifika syfte och mål samt vilken typ av information som efterfrågas.

I allmänhet är strukturerade intervjuer mer lämpade för situationer där specifik och detaljerad information krävs, medan ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer är mer lämpliga för situationer där intervjuaren söker en mer allmän förståelse för den intervjuades tankar och åsikter. Gruppintervjuer är mest användbara när intervjuaren försöker samla in uppgifter från ett stort antal personer på kort tid.

Det är också viktigt att ta hänsyn till intervjuarens kompetens och erfarenhet när man väljer intervjuteknik. Ostrukturerade intervjuer kan till exempel vara lämpligare för erfarna intervjuare som är säkra på sin förmåga att ställa fördjupande frågor och hålla samtalet vid liv, medan strukturerade intervjuer kan vara mer lämpliga för mindre erfarna intervjuare som behöver en mer stegvis metod.

Typ av information som efterfrågas

Den typ av information som efterfrågas är också en viktig faktor när man väljer intervjuteknik. Om intervjuaren till exempel söker detaljerad information om ett specifikt ämneskulle en strukturerad intervju vara lämpligare. Om intervjuaren är ute efter mer allmän information eller åsikter är en ostrukturerad eller halvstrukturerad intervju lämpligare. Gruppintervjuer är mest användbara när intervjuaren vill ha allmän information från ett stort antal personer.

Intervjuns syfte och mål

Syftet och målen med intervjun är med andra ord grundläggande och bör alltid sätta grunden för samtalet. Hoppas du lärt dig mer om de olika teknikerna!